3.4 PUBACK –发布确认

PUBACK报文是对QoS 1等级的PUBLISH报文的响应。

3.4.1 固定报头

图例 3.12 - PUBACK报文固定报头
Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
byte 1 MQTT报文类型 (4) 保留位
0 1 0 0 0 0 0 0
byte 2... 剩余长度
0 0 0 0 0 0 1 0

剩余长度字段

表示可变报头的长度。对PUBACK报文这个值等于2.

3.4.2 可变报头

包含等待确认的PUBLISH报文的报文标识符。

图例 3.13 – PUBACK报文可变报头
Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
byte 1 报文标识符 MSB
byte 2 报文标识符 LSB

3.4.3 有效载荷

PUBACK报文没有有效载荷。

3.4.4 动作

完整的描述见 4.3.2节。

第三章目录 MQTT控制报文

项目主页

results matching ""

    No results matching ""